English version
Din 26 iunie 2007, ne numim Asociaţia Română pentru Informare şi Implicare Socială şi avem un nou statut. Vechile informaţii de pe această pagină se găsesc aici.

I. MEMBRII ASOCIAŢI, SCOPUL, DENUMIREA, SEDIUL ASOCIAŢIEI, DURATA ŞI FORMA JURIDICĂ

1.      Arseni Mariana, […]

2.      Ciomaga Clara Alina, […]

3.      Ghinea Iulian Mihail, […]

4.      Mîrzac Valerica, […]

5.      Pîrcălabu Tiberius Ştefan, […]

6.      Florescu Doina, […]

7.      Ghinea Cristina, […]

8.      Lucan Georgiana, […]

9.      Marin Silviu Cosmin, […]

10.  Marineci Elena, […]

11.  Mocanu Silviana Mădălina, […]

12.  Pismac Ovidiu, […]

13.  Popescu Marius Cristian, […]

ART. 1 a fost modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr 31 din data de 09.05.2007 

Art. 2. Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU INFORMARE ŞI IMPLICARE SOCIALĂ, (numită în continuare Asociaţia).

ART. 2 a fost modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr 31 din data de 09.05.2007

Art. 4. Durata de funcţionare a Asociaţiei este  nelimitată.

Art. 5.  ASOCIAŢIA este persoană juridică română, apolitică, nonprofit şi nonguvernamentală.

ART. 5 a fost modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 31 din data de 09.05.2007

II. SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ACTIVITĂŢILE ASOCIAŢIEI

Art. 6. SCOPUL ASOCIATIEI

Asociaţia are ca scop promovarea libertăţii de exprimare şi a accesului la informaţii precum şi a atitudinii participative a cetăţenilor pentru dezvoltarea societăţii civile şi pentru stimularea capacităţii de reacţie în faţa încălcărilor normelor sociale şi juridice.

ART. 6 a fost modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 31 din data de 09.05.2007

Art. 7. OBIECTIVE

În vederea îndeplinirii scopului mai sus amintit, Asociaţia are următoarele obiective:

a.      informarea corectă şi promovarea informaţiei ca mijloc pentru creşterea calităţii vieţii;

b.      promovarea toleranţei, a egalităţii de şanse, a respectului pentru diversitate;

c.     angajarea, încurajarea, mobilizarea, participarea şi motivarea membrilor comunităţii în activităţi de implicare în viaţa socială;

d.      dezvoltarea dialogului social pentru îmbunătăţirea relaţiei cetăţean-instituţie publică;

e.      creşterea responsabilităţii publice la nivelul structurilor decizionale din mediul administraţiei publice;

f.       promovarea principiilor transparenţei decizionale, a principiilor democraţiei şi a statului de drept.

ART. 7 a fost modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 31 din data de 09.05.2007

Art. 8. ACTIVITĂŢI:

a.      activitate editorială;

b.     organizarea de campanii, simpozioane, conferinţe, întruniri, forumuri, cursuri, seminarii, expoziţii şi alte manifestări la nivel local, naţional şi internaţional;

c.     organizarea şi implementarea de proiecte/programe, atât pe teritoriul României cât şi în alte regiuni;

d.     crearea unor centre de documentare, de informare, de consultanţă, de consiliere;

e.      sprijinirea altor organizaţii, voluntari, iniţiatori de programe de interes public, grupuri cu sau fără personalitate juridică;

f.        realizarea unor programe speciale pentru îmbunătăţirea sistemului informaţional  al autorităţilor publice;

g.      dezvoltarea unor proiecte care să stimuleze cooperarea şi comunicarea între ONG-urile care au acelaşi scop sau au scop complementar;

h.      înfiintarea de centre de resurse şi alte forme de structuri capabile să răspundă nevoilor comunităţii;

i.        campanii de informare, de conştientizare de către societate a realităţilor sociale, de mobilizare, de advocacy;

j.        acţiuni realizate în nume propriu conform dreptului constituţional al accesului la justiţie, inclusiv prin formularea de sesizări, participări la consultări publice, acţiuni în justiţie;

k.      elaborarea şi promovarea de politici publice în conformitate cu scopul Asociaţiei;

l.        acordarea de finanţări (granturi, donaţii, sponsorizări) în condiţiile stabilite prin regulament intern şi programele Asociaţiei;

m.   orice altă activitate care, in mod direct sau indirect, contribuie la atingerea scopului propus.

ART. 8 a fost modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr 31 din data de 09.05.2007

Art. 9. Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor propuse, Asociaţia poate colabora cu alte persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate.

III. PATRIMONIUL  ASOCIAŢIEI. VENITURI ŞI CHELTUIELI.

Art. 10.  La constituire, patrimoniul Asociaţiei este în valoare de 3 000 000 (treimilioanelei) lei, consemnat la CEC, la dispoziţia Asociaţiei, reprezentând contribuţia în numerar a membrilor fondatori al Asociaţiei.

Art. 11. Pentru asigurarea condiţiilor optime necesare realizării obiectivelor şi activităţiilor propuse prin prezentul statut, Asociaţia poate avea în proprietate, în locaţie sau în folosinţă bunuri mobile şi imobile.

Art. 12. Veniturile Asociaţiei provin din:

a.     donaţii si/sau sponsorizări din partea unor persoane fizice şi juridice din România sau din străinătate;

b.      contribuţiile membrilor Asociaţiei;

c.      drepturi de autor;

d.     dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;

e.     activităţi comerciale directe sau din dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie;

f.        activităţi culturale, artistice, informative, educative;

g.      orice alte venituri realizate în concordanţă cu prezentul statut şi cu legile în vigoare.

Art. 13. Cheltuielile Asociaţiei vor fi efectuate în vederea realizării scopului Asociaţiei, în mod direct sau indirect.

Art. 14. În vederea realizării proiectelor sale, Asociaţia poate efectua angajări conform legislaţiei în vigoare.

ART. 14 a fost modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr 31 din data de 09.05.2007

Art. 15. Membrii care vor lucra minimum 25 ore săptămânal pentru atingerea scopului Asociaţiei, pot fi plătiţi pentru activitatea efectuată.

ART. 15  a fost abrogat  prin Hotărârea Adunării Generale nr 31 din data de 09.05.2007

Art. 16. Anul financiar începe la data de 1 ianuarie a fiecărui an şi se încheie la data de 31 decembrie, cu excepţia primului an, când începe la data înregistrării Asociaţiei ca persoană juridică.

Art. 17. Activitatea economico-financiară a Asociaţiei se desfăşoară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală.

Art. 18.  Evidenţa contabilă va fi ţinută conform cu prevederile legislaţiei române.

IV. MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Art. 19. Poate deveni membru al A.R.I.I.S. orice persoană fizică ce îşi exprimă această dorinţă şi este de acord cu prevederile prezentului statut şi cu reglementările interne ale asociatiei prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

Art. 20. Dobândirea calităţii de membru

a.     Persoanele care doresc să devină membri ai Asociaţiei transmit o cerere Consiliului Director, împreună cu scrisoare de intentie şi CV; sau completează o cerere tip pusă la dispoziţie de Asociaţie.

b.     Cererea împreună cu actele prevăzute la alin. a. sunt prezentate de către Consiliul Director la următoarea Adunare Generală, iar Adunarea Generală admite/ respinge cererea prin majoritate simplă de voturi.

ART. 20 a fost modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr 31 din data de 09.05.2007

Art. 20.1. Sancţiuni 

a.      Sancţiunile aplicabile membrilor Asociatiei sunt:

- avertisment;

- suspendare;

- excludere.

b.     Sancţiunile se aplică pentru încălcarea statutului şi/sau a prevederilor documentelor interne ale Asociaţiei;

c.     Sancţiunile se hotărăsc de către Adunarea Generală, prin majoritate calificată de 2/3 din voturile membrilor prezenţi.

d.     În cazul în care un membru asociat încalcă mandatul, statutul şi/sau prevederile documentelor interne ale asociatiei, Consiliul Director propune Adunării Generale sancţionarea cu avertisment. Notificarea presupune suspendarea reprezentantului din structurile asociatiei până la soluţionarea situaţiei. În cazul în care reprezentantul suspendat ocupă o poziţie de conducere, se vor aplica regulile de interimat stabilite pentru fiecare post în parte.

e.     Excluderea unei persoane fizice se dispune în mod obligatoriu dacă persoana a fost condamnată penal şi/sau este în curs de executare a unei pedepse privative de libertate;

f.        Alte detalii privind sancţiunile se stabilesc prin documentele interne ale Asociaţiei.

ART. 20.1 a fost introdus prin Hotărârea Adunării Generale nr 31 din data de 09.05.2007

Art. 21.  Calitatea de membru al Asociaţiei încetează prin:

- retragere;

- excluderea din Asociaţie prin nerespectarea a cel puţin un punct din cadrul Art. 24 şi  Art. 25.

Art. 22.

a.      Cererea de retragere a unui membru al Asociatiei trebuie înaintată Consiliului Director cu cel puţin 15 zile înainte de retragere.

b.      Excluderea din Asociaţie se face la propunerea Consiliul Director prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei luată cu majoritatea membrilor.

ART. 22 a fost modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr 31 din data de 09.05.2007

Art. 23. Drepturile membrilor asociaţi:

a.     să participe cu vot deliberativ la Adunarea Generală a Asociaţiei, să aleagă şi să fie aleşi în organele Asociaţiei;

b.     să participe la activitatea Asociaţiei, să facă propuneri privind activitatea desfăşurată, să primească explicaţii de la organele de conducere ale Asociaţiei asupra problemelor de interes comun ridicate;

c.     să consulte bilanţul contabil, procesele verbale ale şedinţelor organelor de conducere şi control ale Asociaţiei;

d.     să folosească, în vederea atingerii scopului Asociaţiei, baza tehnică, materială şi informaţională a acesteia;

e.     să participe la activităţile economice ale Asociaţiei;

f.       să-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu preferinţele personale, cu pregătirea educaţională şi profesională, cu experienţa de viaţă;

g.     să refuze participarea la activităţi ale Asociaţiei în cazul în care acestea sunt în contradicţie cu convingerile şi experienţele de viaţă personale;

h.     să primească explicaţii în scris după o solicitare scrisă cu privire la activitatea Asociaţiei;

i.        să se implice în elaborarea, desfăşurarea şi dezvoltarea activităţii Asociaţiei.

ART. 23  a fost modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr 31 din data de 09.05.2007

            Art. 24. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:

a.     să respecte prevederile statutului şi Regulamentul de organizare şi funcţionare  adoptate de Asociaţie;

b.     să participe activ la funcţionarea Asociaţiei şi să sprijine moral şi/sau material desfăşurarea activităţiilor;

c.     să promoveze şi să apere interesele legitime ale Asociaţiei;

d.     să nu prejudicieze imaginea, acţiunile şi activitatea Asociaţiei;

e.     să aibă o conduită care să nu lezeze principiile şi scopul Asociaţiei.

Art. 25. Se consideră incompatibile cu calitatea de membru al Asociaţiei:

- difuzarea de informaţii cu caracter confidenţial referitoare la strategia de dezvoltare şi organizare a Asociaţiei;

promovarea intereselor proprii în dauna Asociaţiei.

V. CONDUCERE,  ADMINISTRARE ŞI CONTROL.

Art. 26. Organele Asociaţiei sunt:

-          Adunarea Generală;

-          Consiliul Director

-          Cenzorul.

Art. 27. ADUNAREA GENERALĂ este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor Asociaţiei.

                        Atribuţiile Adunării Generale sunt:

a.      stabilirea strategiei şi a obiectivelor Asociaţiei;

b.     aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

c.      aprobarea programului de activitate a Asociaţiei;

d.     alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director

e.      alegerea şi revocarea cenzorului;

f.       aprobarea înfiinţării de filiale, afilierii la federaţii, confederaţii şi alte forme de structuri acociative;

g.     aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare propus de Consiliul Director;

h.     aprobarea criteriilor de aderare şi de excludere din Asociaţie;

i.        modificarea actului constitutiv şi a statutului;

j.        dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

k.      îndeplinirea, în vederea atingerii scopului Asociaţiei, a oricăror alte activităţi care nu sunt interzise de lege sau de prezentul statut;

ART. 27  a fost modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr 31 din data de 09.05.2007

Art. 28. Adunarea Generală a membrilor se întruneşte o dată pe an (în primul trimestru) în adunare ordinară şi, ori de câte ori este cazul, în adunare extraordinară. Şedinţele Adunării Generale sunt conduse de preşedintele sau de unul din vicepreşedintii Consiliului Director.

Art. 29. Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi a Cenzorului.

Art. 30.

Convocarea Adunării Generale ordinare se face de către Consiliul de Director Convocarea adunărilor extraordinare se poate face la iniţiativa Consiliului Director sau la propunerea unei treimi din membrii cu drept de vot ai Asociaţiei,

Art. 31.

Convocarea Adunării Generale se face în scris cu cel puţin zece zile calendaristice înainte de data şedinţei şi va trebui să cuprindă locul şi data şedinţei, precum şi ordinea de zi. Adunarea Generală este legal constituită dacă la ea participă cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor Asociaţiei la prima şedinţă.
În cazul în care nu se întruneşte acest număr de membri, se va face o a doua convocare, în termen de şapte zile de la data primei sedinţe.
La a doua convocare Adunarea Generală va putea hotărî cu majoritatea celor prezenţi.

Art. 32.

Fiecare membru are drept la un singur vot în Adunarea Generală.

Adunarea Generală adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din membrii prezenţi.

Hotărârile privind dizolvarea Asociaţiei sau schimbarea scopului Asociaţiei trebuie să întrunească votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor Asociaţiei..

Art. 33.

Membrul interesat personal sau prin sot/rude până la gradul al IV-lea într-o problemă supusă dezbaterii Adunării Generale sau deciziei unuia dintre organele de conducere, nu va putea lua parte la vot. 

ART. 33 a fost modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr 31 din data de 09.05.2007

Art. 34.

Membrii Adunării Generale care nu pot participa la şedinţă pot delega dreptul de vot către un alt membru, prin procură scrisă, care se va anexa la procesul verbal al şedinţei. Un membru al Adunării Generale nu poate primi mai mult de o procură. Membri care şi-au exprimat votul prin intermediul delegării vor fi consideraţi prezenţi în şedinţă.

Art. 35.

Dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special de către un secretar desemnat de preşedinte şi se difuzează tuturor membrilor Adunării Generale în termen de 10 zile calendaristice.

Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toţi membrii Asociaţiei.

Art. 36. CONSILIUL DIRECTOR

a.Consiliul Director este organul executiv care conduce Asociaţia. Acesta este format din 5 membri, numărul putând fi modificat prin hotărârea Adunării Generale.

b. În Consiliul Director pot fi persoane care nu sunt membri ai Asociaţiei, conform art. 24, alin. 1 din Ordonanţa 26/2000 cu modificările ulterioare.

ART. 36 a fost modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr 31 din data de 09.05.2007

Art. 37. MANDATUL MEMBRILOR COMITETULUI DIRECTOR

a.     Mandatul membrilor Consiliului Director este de 2 ani, cu posibilitatea realegerii.

b.      În cazul realegerii unui membru, acesta poate cumula cel mult 3 mandate consecutive.

c.      Dacă la expirarea mandatului unui membru Adunarea generală nu numeşte o altă persoană, atunci se consideră că acel membru al Consiliului Director a fost confirmat tacit pentru un mandat de încă 2 ani.

d.      Calitatea de membru în Consiliul Director se exercită personal, fiind admisă împuternicirea altor persoane cu exercitarea limitată a drepturilor sau cu îndeplinirea atribuţiilor aferente acestei calităţi.

ART. 37 a fost modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr 31 din data de 09.05.2007

Art. 38. Membrii Consiliului Director îşi aleg din cadrul lor preşedintele, vicepreşedinţii, secretarul şi membrul. Fiecare membru al Consiliului Director are dreptul la un singur vot.

ART. 38 a fost modificat prin Hotărârea Adunării Generale 31 din data de 09.05.2007

Art. 39. Mandatul membrilor Consiliului Director încetează înainte de expirarea duratei pentru care au fost aleşi prin demisie, revocare, expirarea mandatului.

ART. 39 a fost modificat prin Hotărârea Adunării Generale 31 din data de 09.05.2007

Art. 40. Consiliul Director gestionează activitatea Asociaţiei, în conformitate cu scopurile pentru care aceasta a fost constituită. Consiliul de Administraţie Director are următoarele atribuţii:

a.      aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale, întocmeşte şi prezintă Adunării Generale raportul anual privind activitatea desfăşurată de Asociaţie, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, precum şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;

b.     alege şi revocă, din rândul membrilor săi, Preşedintele, vicepreşedinţii, secretarul şi membrul Consiliului Director, cu 2/3 din voturile membrilor săi;

c.     încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;

d.     întocmeşte proiectul programului de activitate, asigură exploatarea în condiţii corespunzătoare, buna folosire, întreţinere şi conservare a mijloacelor materiale ale Asociaţiei şi răspunde de integritatea lor;

e.     decide asupra problemelor curente legate de înfăptuirea obiectivelor Asociaţiei;

f.       decide asupra primirii şi folosirii donaţiilor şi a altor venituri, urmăreşte efectuarea cheltuielilor conform bilanţului contabil, cu respectarea dispoziţiilor legale;

g.     stabileşte numărul personalului angajat şi organigrama Asociaţiei;

h.     propune Adunării Generale criteriile de aderare şi de excludere din Asociaţie;

i.        îndeplineşte orice alte atribuţii necesare realizării scopurilor Asociaţiei şi stabilite de Adunarea Generală a asociaţilor;

j.        pregăteşte adunările generale ordinare şi extraordinare şi se îngrijeşte de buna lor desfăşurare.

ART. 40 a fost modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr 31 din data de 09.05.2007

Art. 41. FUNCŢIONAREA CONSILIULUI DIRECTOR

a.      Consiliul Director se întruneşte bilunar, fizic sau folosind mijloace de comunicare electronică, este statutar constituit în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi şi decide valabil cu cel puţin 2/3 din voturile celor prezenţi.

b.     Discuţiile şi deciziile se consemnează într-un registru de procese verbale de către secretar şi se păstrează la sediul Asociaţiei.

c.     Procesul verbal se va semna de toţi membrii participanţi la şedinţă, iar în cazul întrunirilor prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică participanţii vor semna în cel mult 30 de zile de la data întrunirii.

d.     La întrunirile Consiliului Director pot participa, fără drept de vor, şi alţi membri ai Asociaţiei.

e.     Membrul Consiliului Director interesat (profesional, comercial, legal sau în orice alt fel) personal sau prin soţul/soţia, ascendenţii ori descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, într-o chestiune supusă deciziei Consiliului Director, trebuie să declare acest lucru şi nu va putea lua parte la vot.

f.       Actele şi faptele membrilor Consiliului Director sunt actele şi faptele Asociaţiei, în măsura în care se incadrează în limita atribuţiilor stipulate în prezentul statut.

ART. 41 a fost modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr 31 din data de 09.05.2007

Art. 42. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR

(1) Preşedintele Consiliului Director are următoarele atribuţii:

a.      reprezintă Asociaţia în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate;

b.     conduce lucrările Adunării Generale ale Asociaţiei şi ale Consiliului Director, asigură conducerea Asociaţiei urmărind îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director;

c.      prezidează şedinţele Consiliului Director;

d.     exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru înfăptuirea scopului Asociaţiei;

e.     exercită orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală în sarcina sa;

f.       poate fi ales numai dintre membrii Asociaţiei.

(2) Pentru reprezentarea Asociaţiei în activitatea curentă a acesteia, atribuţiile preşedintelui pot fi exercitate de către alt membru al Consiliului Director, în limitele stabilite de Preşedinte pentru fiecare situaţie.

ART. 42 a fost modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr 31 din data de 09.05.2007

Art. 43.

a.     Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de un cenzor, ales de Adunarea Generală pentru un mandat de un an.

b.     Dacă la expirarea mandatului Adunarea Generală nu numeşte o altă persoană, atunci se consideră că mandatul cenzorului se prelungeşte tacit cu încă un an.

ART. 43 a fost modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr 31 din data de 09.05.2007

Art. 44. Cenzorul are următoarele atribuţii:

a.     verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;

b.     verifică gestiunea Asociaţiei, consemnând constatările într-un registru de procese verbale;

c.     întocmeşte pe baza verificării efectuate şi prezintă Adunării Generale rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii Asociaţiei;

d.     participă la şedinţele Consiliului de Administraţie fără drept de vot;

e.     îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

ART. 44 a fost modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr 31 din data de 09.05.2007

VI. DIZOLVARE, LICHIDARE

Art. 45. Asociaţia se dizolvă:

·    de drept;

·    prin hotărârea instanţei  de judecată;

·    prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 46. Lichidarea Asociaţiei se va efectua în conformitate cu dispoziţiile art. 61 – 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la Asociaţii şi Fundaţii, cu completările ulterioare.

Art. 47. În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice cu scop identic sau asemănător, desemnate de Adunarea Generală a asociaţilor sau de instanţă.

VII. DISPOZIŢII FINALE

Art. 48. Asociaţia are drept la siglă, ştampilă precum şi orice alte elemente de identificare.

Art. 49. Prezentul statut este cadrul normativ pe baza căruia se va desfăşura întreaga activitate a Asociaţiei. În funcţie de necesităţile ulterioare ale Asociaţiei se pot aduce modificări la prezentul statut, cu respectarea prevederilor legii.

Art. 50. Consiliul Director va elabora un regulament de organizare şi funcţionare ce va fi supus aprobării Adunării Generale. Regulamentul va dezvolta prezentul statut, fără a-l încălca.

Art. 51. Asociaţia se poate asocia cu alte organizaţii de profil sau poate adera la alte organizaţii cu obiective similare, din ţară sau străinătate.

Art. 52. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu modificările ulterioare şi ale altor dispoziţii legale cu privire la Asociaţii şi Fundaţii.

 
 
B a n & D e s i g n, FREE web templates    
Copyright © 2007 ARIIS